Privacy Policy

Triade Almelo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Triade Almelo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw nadrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Alleen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Triade Almelo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van het ledenadministratiesysteem;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voor- & achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer(s),
 • Geboortedatum,
 • Mailadres(sen),
 • Geslacht,
 • Rekeningnummer (IBAN).

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan Triade Almelo verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrektegegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Triade Almelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Triade Almelo van jouw gegevens kennis kunnen nemen, dienen deze geheim te houden;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens;
 • Alle bij de vereniging betrokken personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt het rechtom de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouw of in opdracht van jou rechtstreeks naar een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via ons contactformulier, klik hier voor het contactformulier. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.